UWAGA - zmiany w gospodarowaniu odpadami komunalnymi

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

- Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach Związku Gmin Wierzyca, zmienione uchwałą nr VII/44/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin – uczestników Związku Gmin Wierzyca w zakresie odpadów komunalnych.

- Zakresu i sposobu świadczenia usług w zamian za wnoszoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienione uchwałą nr VII/45/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- Wzoru deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi DO-1, dotyczące nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, zmienione uchwałą nr VII/39/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zmienione uchwałą nr VII/38/2015 z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Szczegółowe informacje o powyższych zmianach można przeczytać na stronie internetowej Związku Gmin Wierzyca http://www.zgwierzyca.pl .

File: