Sprzedaż działki ul. Osiedle za Lasem

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Lokalizacja

Polska
54° 6' 56.2392" N, 18° 0' 48.4488" E
PL
Nazwisko: 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urząd Miasta Kościerzyna
Typ: 
Sprzedam
Typ oferty: 
Przetarg
Telefon: 
58 680 23 37
Kościerzyna
Osiedle za Lasem
83-400
Data publikacji: 
poniedziałek, 4 Czerwiec, 2012
Data wygaśnięcia: 
sob., 08/04/2012 - 11:59

 

WGN.6840.6.2012                                                                            Kościerzyna, 10 kwietnia 2012 r.

 

Ogłoszenie

 

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej na cele zabudowy usługowo-produkcyjnej, położonej w Kościerzynie przy ul. Osiedle Za Lasem w obrębie geodezyjnym nr 10, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.
1. Położenie nieruchomości: - Kościerzyna, obręb geodezyjny nr 10, ul. Osiedle Za Lasem
2. Nr działki: - 63/5
3. Powierzchnia działki: - 3,0006 ha
4. Nr księgi wieczystej: - KW Nr GD1E/00000388/4
5. Przeznaczenie działki zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:
teren objęty decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, która przewiduje dla tej działki następującą funkcję: budowa budynku produkcyjnego z częścią biurową oraz suszarni do tarcicy.
6. Termin zagospodarowania działki: Rozpoczęcie zabudowy w terminie 3 lat, za które uważa się wybudowanie fundamentów i zakończenia zabudowy w terminie kolejnych 3 lat co oznacza wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym. Przy czym warunki te uważa się za spełnione jedynie w sytuacji zabudowy zgodnej z przeznaczeniem podstawowym określonym w obowiązującej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub planie miejscowym. Terminy biegną od dnia sprzedaży gruntu (umowa notarialna) i obowiązują także następców prawnych.
7. Cena wywoławcza działki brutto w zł: - 1.307.000,00
8. Wysokość wadium w zł.: - 261.000,00

·         Przetarg odbędzie się w dniu 15 czerwca 2012 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9 A, I piętro sala nr 11.

·         Wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu, należy wpłacić w gotówce wyłącznie na konto Urzędu Miasta Kościerzyna urządzone w Banku Spółdzielczym w Kościerzynie ul. Świętojańska 1, nr 68 8328 0007 2001 0008 0884 0004, najpóźniej w dniu 8 czerwca 2012 r.

·         Po wygranym przetargu nabywca zobowiązany jest dokonać uzupełnienia wpłaty do 100 % wylicytowanej ceny gruntu, która winna wpłynąć na konto Gminy Miejskiej Kościerzyna wskazane w protokole przetargu, najpóźniej dzień przed zawarciem umowy przenoszącej prawo własności sporządzonej w formie aktu notarialnego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

·         Nie wpłacenie w w/w terminie uzupełnienia do 100 % wylicytowanej ceny gruntu lub odstąpienie od zawarcia umowy w formie aktu notarialnego w terminie wskazanym przez Gminę Miejską Kościerzyna, równoznaczne jest z przepadkiem wadium.

·         W razie niedotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomości, nabywca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w wysokości: 10 % ceny, za każdy rok po bezskutecznym upływie terminu do jej zagospodarowania. Kara może być naliczana maksymalnie przez okres 10 lat. Zapłata kar umownych zostanie zabezpieczona poprzez ustanowienie na nieruchomości hipoteki w wysokości kwoty wylicytowanej w przetargu. W celu zabezpieczenia roszczeń Gminy Miejskiej Kościerzyna, które mogą powstać z tytułu niezapłacenia kar umownych, nabywca poddaje się rygorom egzekucyjnym na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 k.p.c. do kwoty wylicytowanej w przetargu, na rzecz Gminy Miejskiej Kościerzyna. Postanowienia zawarte w nin. punkcie dotyczą również następców prawnych osoby, ustalonej jako nabywca w niniejszym przetargu.

·         W przypadku sprzedaży działki nr 63/5 Gminie Miejskiej Kościerzyna służy prawo pierwokupu w rozumieniu art. 596 i następnych Kodeksu Cywilnego Prawo to podlega ujawnieniu w dziale III księgi wieczystej założonej dla nieruchomości będącej przedmiotem niniejszego przetargu.

·         Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość oraz dokument potwierdzający wpłacone wadium, natomiast osoby prawne lub spółki prawa handlowego nie posiadające osobowości prawnej przedkładają ponadto aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru jeśli nie podlegają rejestracji w KRS i pełnomocnictwo dla osób nie ujawnionych w KRS.

·         Oferenci zagraniczni mogą uczestniczyć w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.).

·         Wadium wpłacone przez uczestnika który przetarg wygra, zalicza się na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

·         Burmistrz Miasta Kościerzyna może odwołać przetarg z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna oraz ogłoszeniu na stronie internetowej Urzędu podając przyczynę odwołania przetargu.

·         Dodatkowych informacji o nieruchomości można uzyskać osobiście w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kościerzyna ul. 3 Maja 9 A (pokój nr 41), telefonicznie pod nr 058 680 23 37 w godzinach pracy urzędu lub przesyłając pytania na wgn@koscierzyna.gda.pl